Natura 2000 v dolini Branice


Leta 2004 je Slovenija z vstopom v EU določila posebna varstvena območja (območja Natura 2000) in eno izmed njih je Dolina Branice. Območje med drugim zajema zgornji del porečja reke Branice z južnim delom Vipavskih brd. Tu se prehranjujejo netopirji, ki imajo svoje porodniške kolonije na gradu Rihemberk. Na območju so varovani potoki in druga vodna okolja, gozdovi, suha travišča in brinovja, saj so to življenjska okolja različnih redkih in ogroženih vrst živali (npr. laške žabe, hribskega urha, kačjega pastirja velikega studenčarja, hrošča rogača, bukovega kozlička, močvirskega krešiča ...). Posebnost doline Branice, katero velja ohraniti, so tudi visokodebelni sadovnjaki (eden od njih se nahaja pod posestvom Santei), ki zagotavljajo primerno življenjsko okolje redkim vrstam ptic, kot sta smrdokavra in čuk.

Povezave:

Publikacija »Natura 2000 v dolini Branice« v slovenskem jeziku: www.zrsvn.si/dokumenti/74/2/2012/Natura_Branica_S_3014.pdf

Publikacija »Natura 2000 in the Branica Valley« v angleškem jeziku: www.zrsvn.si/dokumenti/74/2/2012/Natura_Branica_angleska_3031.pdf

Kratek dokumentarni film: www.youtube.com/watch?v=SYg71g_7xVE